บริษัทในกลุ่มแอสเซนด์  ทั้งหมด 16 บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ซึ่งมีรายละเอียด ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าในการออกใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินใบส่งสินค้าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายใบสั่งซื้อ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่อยู่ใหม่ ทั้นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถติดต่อกับแผนกบัญชีได้ที่                                                                                              

เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน ทาวน์) ชั้น 20  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400    ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 21กราคม 2565                                                                                                           

เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน ทาวน์) ชั้น 27  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400    ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เอกสารเพิ่มเติม คลิก


       The assistance is available to use the phone system
Opening of officials Monday - Friday 8:30 am. - 18:00 pm.

If you are unable to contact by phone can send the problem
by E-mail and contact you later.

Customer Care

Phone : 0-2034-4333     Fax : 0-2679-7474
Email : customercare@pantavanij.com

Supplier Management

Phone : 02-034-4374
Email : SupplierWebWork@pantavanij.com