บริษัทในกลุ่มแอสเซนด์  ทั้งหมด 16 บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ซึ่งมีรายละเอียด ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าในการออกใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินใบส่งสินค้าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายใบสั่งซื้อ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่อยู่ใหม่ ทั้นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถติดต่อกับแผนกบัญชีได้ที่                                                                                              

เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน ทาวน์) ชั้น 20  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400    ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 21กราคม 2565                                                                                                           

เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน ทาวน์) ชั้น 27  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400    ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เอกสารเพิ่มเติม คลิก


      Customer Care

The assistance is available to use the phone system
Opening of officials Monday - Friday
9:00 am. - 12:00pm. and 1:00 pm. - 6:00pm.

Phone : 0-2034-4333     Fax : 0-2679-7474
Email : customercare@pantavanij.com