เรียน        ผู้จัดจำหน่าย สินค้า /บริการ และท่านที่เกี่ยวข้อง 

เรื่อง        การโอนกิจการทั้งหมด จาก บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ไปยัง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด             

 

บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่านับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งปวงให้แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทรูเช่นเดียวกัน             

จึงขอเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ผู้จัดจำหน่าย สินค้า /บริการ จะไม่สามารถดำเนินการ  ตอบรับ PO และ วางบิล      ภายใต้ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ได้อีกต่อไป           

สายงาน Procurement จึงใคร่ขอนำส่ง แนวปฏิบัติ (Procurement Cut-off date & process ) เพื่อแจ้งให้ผู้จัดจำหน่าย สินค้า /บริการ รับทราบ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทกำหนด ตามเอกสารแนบ 

  1. ผู้ขอซื้อสามารถส่งใบสั่งซื้อ ให้กับผู้จัดจำหน่ายสินค้า /บริการ ภายใต้ บริษัท เรียล มูฟจำกัด ภายในวันที่  16 สิงหาคม 2019
  2. ผู้จัดจำหน่ายสินค้า /บริการ ภายใต้ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด สามารถวางบิล วันสุดท้าย ภายในวันที่  16 สิงหาคม 2019 (เวลา 8.30น.-16.00 น.)
  3. กรณีใบสั่งซื้อ ที่ผู้จัดจำหน่าย สินค้า /บริการไม่สามารถจัดส่งสินค้า และวางบิลไม่ทันตามกำหนดขอความกรุณา ผู้จัดจำหน่าย สินค้า /บริการ ทำการ Reject PO
  4. กรณีใบสั่งซื้อ ที่ยังคงมีภาระ ผูกพัน กับ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด

หน่วยงานผู้ขอซื้อจะดำเนินการภายใต้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด แทน 

กรณีหน่วยงานมีคำถาม สามารถสอบถาม ยังเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ที่ท่านประสานงานอยู่ 

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พันธวณิช จำกัด                                                                                                                                                                    


      Customer Care

The assistance is available to use the phone system
Opening of officials Monday - Friday 8:30 am. - 18:00 pm.

Phone : 0-2034-4333     Fax : 0-2679-7474
Email : customercare@pantavanij.com