เรียน ท่านสมาชิกผู้ขายของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ 
เรื่อง แจ้งกำหนดการรับวางบิลฝั่งผู้ขายของกลุ่มบริษัททรูฯ และบริษัทในเครือ ประจำปี 2562 

กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือ ใคร่ขอแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้จัดจำหน่ายทุกท่าน

ดำเนินการวางบิลภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (ก่อน 18.00 น.) เป็นวันสุดท้ายของปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

รวมถึงเอกสารและการบันทึกรายการ การวางบิลออนไลน์ฟังชั่น Invoice Management

บนระบบ Supplier Web Work จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันดังกล่าว 

ทั้งนี้ ทางบัญชีจะเริ่มรับการวางบิลออนไลน์และเอกสารอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

ในนามของกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของกิจการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการ / คู่ค้า

ที่สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาโดยตลอด

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะดำเนินการวางบิลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
บริษัท พันธวณิช จำกัด 
ในนามของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ


      Customer Care

The assistance is available to use the phone system
Opening of officials Monday - Friday
9:00 am. - 12:00pm. and 1:00 pm. - 6:00pm.

Phone : 0-2034-4333     Fax : 0-2679-7474
Email : customercare@pantavanij.com