เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ชั่วคราว)

                บริษัท พันธวณิช จำกัด ขอขอบพระคุณ ในความไว้วางใจที่ท่านเลือกใช้บริการกับทางบริษัทด้วยดีตลอดมา สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน เพื่อความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัย ของพนักงานและท่านสมาชิกฯ ทางบริษัท พันธวณิช จำกัด ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดการรูปแบบการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับท่านสมาชิก ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  สำหรับ    ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำภาษี บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ ทางบริษัทฯ จะประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้ง  **ยกเลิก**  ช่องทางการรับชำระเงินค่าบริการ ณ บริษัท พันธวณิช จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 32       อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนน พระราม 4  แขวงทุ่งมหาเฆม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว)  โดยสามารถชำระค่าบริการผ่านช่องทางการชำระค่าบริการ ดังนี้ :

  1. Bill payment ผ่าน Mobile Banking
  2. Bill payment ผ่าน Website ของธนาคาร Internet Banking
  3. Bill Payment ผ่าน ATM
  4. Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ตามธนาคารที่ปรากฏในใบแจ้งค่าบริการ)

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารลูกหนี้ ผ่าน Line account ของ บริษัทฯ โดยสามารถ Add friend ผ่าน Phone number : 0840753557

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายบริหารลูกหนี้ โทร 02-0344322-25  หรือ Email: collectionadmin@pantavanij.com ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายบริหารลูกหนี้


      Customer Care

The assistance is available to use the phone system
Opening of officials Monday - Friday 8:30 am. - 18:00 pm.

Phone : 0-2034-4333     Fax : 0-2679-7474
Email : customercare@pantavanij.com